Στο  Εργαστήριο μας, εφαρμόζουμε κατά κύριο λόγο τη Μέθοδο Bobath, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Η Νευροεξελικτική Αγωγή-Μέθοδος Bobath είναι η πιο διαδεδομένη και επιστημονικά αποδεδειγμένη μέθοδος.